Author Topic: สำนักงานชลประทานที่ 6 จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ปี 2560  (Read 111 times)

admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 13
    • View Profile
“สำนักงานชลประทานที่ 6 จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ปี 2560”
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายอนุชาติ ศรีทองแท้ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล นางสาวขนิษศรี ดวงท้าวเศรษ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ปี 2560 บริเวณฝ่ายสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 6
นายปรีชาฯ เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้ จึงได้มอบหมายให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำ และเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำและเครื่องมือ เข้าไปเตรียมความพร้อม ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที โดยทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ สำนักงานชลประทานที่ 6 จึงได้เตรียมแผนป้องกันอุทกภัย ปี 2560 โดยการคาดการณ์และติดตามสภาวะทางอุตุ-อุทกวิทยา ควบคู่ไปกับการขุดลอก การกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำ การซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน รวมทั้งการตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้พร้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ปี 2560 โดยมีการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำทุกพื้นที่โครงการชลประทานในเขตรับผิดชอบ 5 จังหวัดได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และชัยภูมิ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจและติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม รวมถึงการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานสถานการณ์น้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานท้องถิ่นทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนสามารถทำได้อย่างทันท่วงทีและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ในส่วนของเครื่องจักรที่ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้เตรียมพร้อมสำหรับการช่วยเหลืออุทกภัยในฤดูฝนนี้ ได้แก่ รถบรรทุกน้ำ, รถบรรทุกสำหรับขนย้าย, เครื่องสูบน้ำขนาดต่างๆจำนวน 152 เครื่อง ซึ่งได้ส่งไปเตรียมความพร้อมไว้ที่โครงการชลประทานจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด และได้เตรียมการประสานขอเครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จากสำนักเครื่องจักรกลส่วนกลางมาเตรียมพร้อมไว้ที่สำนักงานชลประทานที่ 6 นอกจากนั้นยังได้จัดให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงฝนตกหนักและเกิดสภาวะวิกฤต โดยประชาชนสามารถเข้าดูข้อมูลสถานการณ์น้ำท่า-น้ำฝน และติดต่อขอความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 043-271007 เว็บไซต์ http://rio6.rid.go.th/